Lid Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar: 

Lid Raad van Toezicht

Met deskundigheid op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid
Op voordracht van de cliëntenraad

 

Inleiding

Vreedenhoff is een woon-/zorgcentrum voor ouderen met lichamelijke en/of psychische problemen en een begrip in Arnhem en omgeving op het gebied van ouderenzorg.  Wij bieden woonruimte, zorg en behandeling aan ouderen, waarbij volop aandacht en ruimte is voor hun welzijn, ook op het geestelijke vlak. Wij willen de gezelligste, actiefste en spraakmakendste zorgorganisatie van én voor Arnhem zijn. Sinds 1 februari 2015 wonen er ook vijf studenten in Vreedenhoff die een aantal uren vrijwilligerswerk per week doen.
 

Organisatiestructuur

Vreedenhoff heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van Bestuur- en Raad van Toezichtmodel. Onder de Raad van Bestuur ressorteren teamleiders zorg en welzijn, als ook een manager servicebureau.
 

Raad van Toezicht Stichting Vreedenhoff

Op 1 januari 2018 ontstaat een vacature voor een lid met het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid. Dit lid van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van de Cliëntenraad aangesteld. 
 

Het profiel van de Raad van Toezicht als geheel

Voor de leden van de Raad van Toezicht gelden de volgende competenties:

 • Onderschrijven van de christelijke identiteit van Vreedenhoff;
 • Affiniteit met en kennis van de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan een professionele organisatie als de Stichting stellen;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • Het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Beschikken over het vermogen om zaken vanuit een breder perspectief te beschouwen;
 • Analytisch vermogen en strategische denkkracht;
 • Kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, zich realiseren waar een Raad van Toezicht voor moet staan en hoe hier invulling aan moet worden gegeven;
 • Het vermogen en de attitude om als adviseur en klankbord te fungeren van de Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en qua persoonlijkheid passen in het bestaande team;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • Integer, onafhankelijk, objectief en verantwoordelijk;
 • Open, betrokken instelling en de bereidheid om daarop aangesproken te worden dan wel anderen daarop aan te spreken;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Naast bovenstaande algemene profielkenmerken zijn er leden met specifieke kennisgebieden. Bij de samenstelling dient er sprake  te zijn van een zodanige verdeling en mix dat het navolgende vertegenwoordigd is binnen de Raad van Toezicht:

 • Affiniteit met en/of ervaring in de ouderenzorg;
 • Zorginhoudelijke achtergrond/kennis van het primaire proces;
 • Financieel-economische kennis;
 • Bedrijfskundige kennis;
 • Juridische kennis;
 • Bouw en vastgoed kennis;
 • Kennis van Human Resource Management en veranderkunde;
 • Het cliëntperspectief; kwaliteit en veiligheid.
 • Netwerken die zich bevinden op verschillende maatschappelijke terreinen zoals; rijks- provinciale- en gemeentelijke overheid, bedrijfsleven, het onderwijs, organisaties op het gebied van gezondheidszorg, politiek, maatschappelijk werk, woningcorporaties, welzijn en ouderen.

Profielschets lid Raad van Toezicht met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid

Voor deze vacature per 1-1-2018 zoeken we een kandidaat met kennis van en ervaring binnen de zorg. De kandidaat dient oog te hebben voor de maatschappelijke trends en ontwikkelingen die plaatsvinden en de consequenties hiervan voor de zorg. Hij/zij heeft een sterke affiniteit met de zorg en de dienstverlening aan cliënten. Betreffende lid is aanspreekpunt voor de Cliëntenraad en maakt deel uit van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
 
Voor deze toezichthoudende rol zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Affiniteit met en/of ervaring in de ouderenzorg en welzijn;
 • Zorginhoudelijke achtergrond/kennis van het primaire proces;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met kwaliteitszorg en veiligheid;
 • Visie op klantgerichtheid in de ouderenzorg.

Honorering

De adviesregeling honorering Raden van Toezicht van zorginstellingen van NVTZ wordt gehanteerd.

Reageren

Indien u geïnteresseerd bent in de rol van lid Raad van Toezicht, dan zien wij graag uw brief met motivatie en Curriculum Vitae vóór 24 september 2017 tegemoet op het volgende adres:
Stichting Vreedenhoff
T.a.v. Selectiecommissie vacature Raad van Toezicht
Esperantolaan 2
6824 LV Arnhem
 
Sollicitaties per e-mail kunnen worden gestuurd naar het secretariaat van de Raad van Bestuur, mevrouw R. van Emous: secretariaat@vreedenhoff.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich richten tot de heer K. Stoter (voorzitter Raad van Toezicht), bereikbaar op telefoonnummer 035 – 6260400 en mevrouw E. Schut (voorzitter Cliëntenraad), bereikbaar op telefoonnummer 06-53734662.

De briefselectie vindt plaats in de week van 2-6 oktober 2017. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 13 oktober.