Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van Vreedenhoff zijn aangewezen. De cliëntenraad heeft advies- of zelfs instemmingsrecht over veel maatregelen m.b.t. wijzigingen en projecten in de organisatie of de zorg. Het is een medezeggenschapsorgaan dat valt onder de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen.

Bewoners van verzorgingshuizen worden steeds ouder. De ontwikkelingen in de ouderenzorg zijn steeds ingewikkelder. De overheid kent steeds meer taken en bevoegdheden aan cliëntenraden toe. Daarom bestaat de cliëntenraad tegenwoordig voor een groot deel uit mantelzorgers. Cliënten en mantelzorgers van Vreedenhoff kunnen zichzelf voor de raad beschikbaar stellen of door anderen worden voorgedragen en/of aangezocht. In de profielschets kunt u lezen of een lidmaatschap van de cliënteraad bij past.

Samenwerking

In de cliëntenraad van Vreedenhoff heerst een prima sfeer. Doordat Vreedenhoff een relatief kleinschalige organisatie is, zijn de lijnen kort en kunnen, bij nieuwe ontwikkelingen, alle geledingen gemakkelijk worden betrokken. Men kent elkaar en weet elkaar te vinden. De cliëntenraad ervaart grote openheid en een uitstekende samenwerking met alle disciplines.

Vreedenhoff hecht veel waarde aan de rol van mantelzorgers. Niet alleen bestaat de cliëntenraad voor een groot deel uit mantelzorgers, een paar keer per jaar zijn er ook speciale mantelzorgbijeenkomsten waar informatie wordt gegeven over alles wat er speelt in de organisatie.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat in principe uit zeven leden, vijf namens de bewoners van het woonzorgcentrum en twee namens de thuiszorgcliënten.
Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden:

Mevrouw E. Schut (voorzitter)
De heer P.G. Balkenende
Mevrouw Y. Swaen
Mevrouw A. Lemmens
De heer H.J. Vleeming

Er zijn op dit moment vacatures. Mocht u (cliënt of mantelzorger) interesse hebben in het lidmaatschap van de cliëntenraad laat het ons dan weten. Onze contactgegevens staan onder het kopje 'Contact met de cliëntenraad'. Wij gaan graag met u in gesprek.
 

Vergaderingen 

De raad vergadert ongeveer 2 keer per maand, waarvan de helft met de directie, over alle zaken die de zorg aan de cliënten raken.
Tijdens deze vergadering komen veel verschillende zaken aan de orde zoals:

  • financiële zaken: de begroting, exploitatieoverzichten, verzuimoverzichten etc.
  • beleidsmatige zaken: nieuwe projecten, grote wijzigingen in de organisatie, bouwzaken etc.
  • cliëntgerelateerde zaken: klachten, wensen, wijze van zorgverlening etc.

Voor het uitoefenen van zijn taken beschikt de cliëntenraad over bepaalde rechten.

Contact met de cliëntenraad

Bewoners, contactpersonen, mantelzorgers en thuiszorgcliënten kunnen met tips en vragen over zaken die het algemeen belang van Vreedenhoff aangaan terecht bij de cliëntenraad.

U kunt de cliëntenraad bereiken via het e-mailadres: clientenraad@vreedenhoff.nl, via een speciale postbus in de gang tegenover de receptie in Vreedenhoff, of telefonisch via 06-53442055.

Voor zaken die alleen uzelf aangaan kunt u het beste contact opnemen met de teamleider van uw afdeling of voor thuiszorg met het planbureau. U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Hieronder vindt u nog meer informatie:

Reglement voor de Cliëntenraad

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.