De organisatie van Vreedenhoff

Woon-, zorgcentrum vol met activiteiten voor ouderen

Vreedenhoff is een kleinschalig woon- zorg en activiteiten centrum voor ouderen. Bij ons wonen mensen met lichte en zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen, waarbij somatische, psycho-geriatrische of psychiatrische problemen aan de orde kunnen zijn. Deze 2 vormen onder een dak is al bijzonder, maar er wonen ook nog  5 studenten tussen de 17 en 25 jaar in Vreedenhoff. Dat is een direct voortvloeisel van onze geschiedenis.

Geschiedenis 

In 1842 zijn we opgericht als Protestants bestedelingenhuis. Vreedenhoff kent dan ook een rijke historie. Sinds de oprichting van Vreedenhoff in 1842 is het zorg dragen voor de ander, zodat deze een waardig leven kan leiden en voor zover mogelijk blijvend kan deelnemen aan de maatschappij, een belangrijk doel geweest. Ging het bij aanvang om een woongemeenschap van armlastige ouderen en kinderen, die van elkaar konden leren, sinds 1934 ligt de focus op ouderen, van welke achtergrond dan ook. We zijn ons er van bewust dat alle mensen, hoe oud men ook is, een zinvol leven willen hebben.

We willen dat iedereen die in Vreedenhoff woont, werkt of langskomt, dat met plezier doet, samen met anderen, en daarbij gezien en gewaardeerd wordt, ongeacht wat hij of zij nog kan bijdragen aan de samenleving in het klein die wij willen zijn. Door terug te gaan naar onze oorspronkelijke doelstelling, waarin generaties van elkaar leren, jong en oud bij elkaar wonen en werken, en elkaar wederdiensten schenken en voor elkaar over en weer van zinvolle betekenis zijn, geloven we erin dat dit waarde toevoegt aan een ieders leven.

Lang geleden waren we het grootste verzorgingshuis van Gelderland, nu zijn we één van de kleinere zorgorganisaties in Arnhem. Waar om ons heen vele organisaties fuseerden, heeft Vreedenhoff er steeds voor gekozen om zelfstandig te blijven. Wij geloven erin dat we op die manier ons unieke karakter het beste kunnen behouden. Zo kunnen we goede zorg bieden in het gezelligste huis van Arnhem dat we willen zijn. Waar nodig werken we samen met andere zorgorganisaties, o.a. met onze buren Regina Pacis (van Attent Zorg en Behandeling). We weten elkaar goed te vinden en proberen van toegevoegde waarde voor elkaar te zijn.

Medewerkers

Binnen Vreedenhoff werken zo'n 300 medewerkers en zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. 

Als organisatie kent Vreedenhoff een platte structuur. Zie het organogram. Het maakt dat we elkaar goed kennen, de lijnen kort zijn en er snel gereageerd kan worden op ontwikkelingen.

Het brede managementteam wordt gevormd door:
- de heer Wout Oldhoff (Raad van Bestuur)
- mevrouw Rita Adema (Teamleider zorg a.i.)
- mevrouw Jenny Brugmans (strategisch P&O-adviseur)
- mevrouw Marianne Buijssen (bestuurssecretaris)
- mevrouw Sylvia Derksen (teamleider Zorg)
- de heer Edwin ten Have (teamleider zorg - vervanging zwangerschapsverlof Kirby van Werven)
- mevrouw Desi Korthaus (teamleider Zorg)
- de heer Herman Matheij (manager Servicebureau)
- mevrouw Wilma Pauwels (teamleider Welzijn)
- de heer Jack van der Zee (controller)
- mevrouw Renate van Emous (secretaresse Raad van Bestuur)

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over Vreedenhoff, dan kunt u via de receptie natuurlijk één van bovenstaande mensen benaderen. Ook kunt het nodige lezen in ons jaardocument 2018.
Klik op de link voor meer informatie over de personeelssamenstelling

Raad van Toezicht

Vreedenhoff handelt in lijn met de principes van goed bestuur, professioneel toezicht en verantwoording zoals vastgelegd in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Zorgbrede Governancecode 2010 van de Brancheorganisatie Zorg (BoZ). De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de besturing van de organisatie. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg en de naleving van wet en regelgeving. Daarnaast kan de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur en is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: een Auditcommissie, een  Remuneratiecommissie en een commissie Kwaliteit & Veiligheid. 
Er zijn vanuit de Raad van Toezicht ontmoetingen met het managementteam en medewerkers. Een delegatie van de Raad van Toezicht is in de regel eenmaal per jaar aanwezig bij een overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Deze overleggen worden bijgewoond door de Raad van Bestuur. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden openbaar geworven tenzij voor een zetel een recht van voordracht geldt. De werving gebeurt aan de hand van een profielschets. Een lid van de Raad van Toezicht is benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad en een lid is benoemd op bindende voordracht van de Protestantse Kerkenraad of de Evangelisch-Lutherse Kerkenraad. De Raad van Bestuur, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben adviesrecht over een voorgenomen benoeming. 

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Mw. drs. K.P. Blaauwbroek MPM (lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Dhr. mr. H.G.G. Kuypers (lid Auditcommissie)
Dhr. drs. K.L. Stoter (voorzitter, lid Remuneratiecommissie en commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Mw. drs. E.D. Toes (lid Remuneratiecommissie)
Dhr. G.A. de Vink MMO (lid Auditcommissie)

ANBI status

Vreedenhoff is bezig met de aanvraag om als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling) aangemerkt te worden. Een ANBI heeft bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld het niet hoeven te betalen van erf- of schenkbelasting als deze gebruikt worden voor algemeen belang. 
Het RSIN nummer van Vreedenhoff is 002987284.

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.