Indicatie aanvragen en eigen bijdrage

Indicatie en eigen bijdrage

Om voor zorg in aanmerking te komen, gelden heel veel verschillende regels. Voor vrijwel alle zorg heeft u eerst een verwijzing (of indicatie) nodig. Een instantie bepaalt dan of u recht heeft op zorg en hoeveel. In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage naar inkomen.

Op deze pagina geven wij per zorg- of woonvorm aan hoe u een indicatie kunt krijgen en waar u informatie over de eigen bijdrage kan vinden. We gebruiken hierbij de afkortingen die u gaat tegenkomen als u zorg wilt regelen.

Overigens bent u welkom voor een oriënterend gesprek of kennismakingsbezoek zonder dat u uw zorgvergoeding heeft geregeld.

Financiering wonen in Vreedenhoff

Wonen met zorg

 • Wonen in Vreedenhoff met zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor Wlz.
 • U kunt zelf de zorgaanbieder van voorkeur (in ons geval dus woon- zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff) aangeven.
 • Het CIZ bepaalt ook hoeveel zorg u krijgt en hoelang. Dit leggen ze vast in een indicatiebesluit. Hierin staat o.a. het zorgprofiel. U kunt in Vreedenhoff wonen met zorg volgens de Wlz met een zorgprofiel 4 t/m 7.
 • Het CIZ stuur het indicatiebesluit naar u. 
 • Het indicatiebesluit gaat ook naar het Zorgkantoor, in ons geval naar Menzis. Het zorgkantoor stuurt het indicatiebesluit naar Vreedenhoff
 • U betaalt een eigen bijdrage naar inkomen. Dit wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
 • U kunt al een indruk van deze eigen bijdrage krijgen op de officiële website van het CAK.  Ook deze rekenhulp van een adviesbureau geeft u een indruk wat u kunt verwachten.

Wonen zonder zorg of alleen met thuiszorg

Als u een zorgprofiel 1 t/m 3 heeft kunt u wel bij Vreedenhoff wonen, maar geen gebruik maken van de Wlz. Dit heet scheiden van wonen en zorg (SWZ).  U betaalt uw huur en verblijfskosten rechtstreeks aan Vreedenhoff en krijgt geen vergoeding vanuit de Wlz. Als u gebruik maakt van thuiszorg valt u onder andere regelingen. Bezoek hiervoor onze pagina over thuiszorg.

Bijkomende kosten:  

Verreweg de meeste kosten die het wonen bij Vreedenhoff met zich meebrengen zijn opgenomen in de Wlz.
Vreedenhoff brengt voor  de meeste van haar activiteiten bij bewoners geen extra kosten in rekening. Uitzondering hierop zijn bijzondere uitstapjes zoals museumbezoek en uitjes. U bepaalt echter altijd zelf of u hier al dan niet aan deel wilt nemen.

De kosten voor een aantal voorzieningen en services worden niet door de Wlz vergoed. Als u daar prijs op stelt, komen de kosten daarvoor voor u eigen rekening. Zie daarvoor onze brochure met tarievenlijst.

GGZ zorg/ beschermd wonen

Beschermd wonen  valt onder de WMO. Deze vorm van wonen houdt in, dat er 24-uurs toezicht en nabijheid aanwezig is. Tijden een keukentafelgesprek met de wijkcoach uit de gemeente Arnhem bespreekt u welke zorg u van Vreedenhoff wilt krijgen. Zij houden elke woensdagochtend spreekuur in Vreedenhoff van 9.00-12.00 uur (m.u.v.1e woensdag van de maand: dan tot 11.00 uur). U kunt hen ook telefonisch bereiken via: 088- 262 00 00  De wijkcoach stelt aan de hand hiervan een zorgpakket samen. Hierin staat beschreven hoeveel uren zorg nodig is om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. U betaalt vervolgens een eigen bijdrage naar inkomen. Deze wordt door het CAK vastgesteld.

WMO voorzieningen

Als u eenmaal in of rond Vreedenhoff woont, kunt u voor de volgende zaken een beroep doen op de WMO.

 • Huishoudelijk hulp (in geval van SWZ)
 • Wet Voorzieningen Gehandicapten
 • Rolstoelen
 • Vervoersvoorzieningen
 • Invalidenparkeerkaart en invalidenparkeerplaats
 • Bezoek en Oppasservice
 • Maaltijdvoorzieningen (in geval van SWZ)

WMO voorzieningen regelt u met de wijkcoaches. Zij houden elke woensdagochtend spreekuur in Vreedenhoff van 9.00-12.00 uur. U kunt hen ook telefonisch bereiken via: 088-2260000. Voor WMO voorzieningen bent u een eigen bijdrage verschuldigd.