Kwaliteit en privacy

Om kwaliteit te kunnen leveren én continu te werken aan verbetering van die kwaliteit is een kwaliteitsysteem onontbeerlijk. Vreedenhoff laat haar kwaliteitsysteem jaarlijks toetsen door een onafhankelijke bevoegde externe instantie. Maart 2018 zijn we wederom ISO 9001 gecertificeerd door DNV-GL.

Vreedenhoff wil een veilige en gezonde woonomgeving bieden aan cliënten en een veilige en gezonde werkplek aan medewerkers. Ons kwaliteitsysteem heeft als doel de kwaliteit van onze zorg systematisch te toetsen en waar nodig te verbeteren.
 
Onderdelen van het kwaliteitsysteem zijn:

  • cliënt- en medewerkertevredenheidsmetingen
  • het verzamelen en analyseren van incidenten en klachten
  • het inventariseren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • het actueel houden van protocollen en werkinstructies.

De verkregen gegevens zorgen ervoor dat we kunnen werken aan continue verbetering. Zo zorgen we voor een optimale borging van leef- en arbeidsomstandigheden.
 

ISO 9001: gaat een stapje verder

Ons kwaliteitssysteem voldoet niet alleen aan de wettelijke regelgeving. Wij gaan nog een stapje verder. Wij hebben een ISO 9001 certificering.
 
In ISO 9001 staat de klant centraal. Het doel is een grotere klanttevredenheid te bereiken. De ISO normen zorgen ervoor dat wij  processen optimaliseren en onze aandacht op continu verbeteren houden. Daarnaast zorgen ze  ervoor dat processen en structuren van de organisatie voor de hele organisatie duidelijk zijn. Dit verhoogt de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en bij hun cliënten.
 
ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsnorm. Elk jaar controleert een onafhankelijk en daartoe bevoegd bureau of Vreedenhoff aan de ISO normen voldoet. Zij geven hiervoor een certificaat af.
 
Deze certificering is dus een gecontroleerde bevestiging dat de kwaliteit van onze dienstverlening van een hoog niveau is. 

Kwaliteitsverslag 2017

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat  het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsverslag. In het Kwaliteitsverslag 2017 verantwoordt Vreedenhoff zich over het gevoerde kwaliteitsbeleid over 2017. Het kwaliteitsverslag is opgebouwd aan de hand van het model uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van 13 januari 2017. Dit model geeft concreet invulling aan het kader waarmee de zorgorganisatie vorm kan geven aan kwaliteit van zorg (inhoud en randvoorwaarden).

Het kwaliteitsverslag is besproken met de Cliëntenraad (CR), de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR), (para)medici en de collega-organisaties van het Lerend Netwerk.
Wij nodigen u van harte uit hier het volledige kwaliteitsverslag te lezen. De samenvatting in de vorm van een populaire versie hebben we voor uw gemak aan het eind van het verslag toegevoegd.
Het Kwaliteitsverslag 2017 is ook gepubliceerd op www.kiesbeter.nl.

Bezoek Inspectie aan Vreedenhoff

Op 15 mei 2018 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onaangekondigd inspectiebezoek aan Vreedenhoff. Op de dag zelf spraken zij met de Raad van Bestuur, teamleiders zorg, behandelaars, leden van de Cliëntenraad en vele medewerkers. Daarnaast observeerden de drie inspecteurs onze zorg voor én omgang met onze bewoners en hun familie/vrienden en deden zij documentenonderzoek. Aan het einde van de dag koppelden zij hun bevindingen terug. Op 14 augustus ontvingen wij het definitieve rapport van dit bezoek. In haar rapport concludeert de Inspectie dat Vreedenhoff (grotendeels) aan 13 van de 23 getoetste normen voldoet. Wij herkennen de bevindingen van de Inspectie. De Inspectie geeft ook aan dat we goed deze tekortkomingen zelf in beeld hebben en inzetten op het verbeteren hiervan. We zijn blij dat de Inspectie onze open cultuur ook heeft ervaren en vertrouwen heeft, in wat zij noemt, de verbeterkracht van Vreedenhoff. De komende periode gaan wij vol energie en enthousiasme verder werken om de transitie van verzorgingshuis naar een woonzorgcentrum waar veel verpleeghuispatiënten wonen, succesvol te doen zijn.
 
Via bijgaande link kunt u het volledige rapport lezen. 

Privacy

In onze privacy statements voor bewoners/cliënten en medewerkers hebben wij vastgelegd hoe wij op een zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens.