Missie

Onze missie is het bieden van woonruimte, zorg en behandeling aan ouderen, waarbij volop aandacht en ruimte is voor hun welzijn, ook op het geestelijke vlak.

Sinds de oprichting van Vreedenhoff in 1842 is het doel, het in de praktijk brengen van een belangrijke kernwaarde uit de protestants-christelijke traditie; het zorg dragen voor de ander, zodat deze een waardig leven kan leiden en voor zover mogelijk blijvend kan deelnemen aan de maatschappij.  Onze focus ligt hierbij op ouderen, van welke achtergrond dan ook.

Hoe doen wij dit:

Jong en oud samen

Door zorg te dragen voor de ander in de breedste zin van het woord, zodat deze een waardig leven kan leiden en voor zover mogelijk blijvend kan deelnemen aan de maatschappij.

Wij zien Vreedenhoff als een mini-samenleving waarin generaties van elkaar leren, jong en oud bij elkaar wonen, en elkaar wederdiensten schenken. We kunnen over en weer voor elkaar  van zinvolle betekenis zijn. Wij geloven erin dat dit waarde toevoegt aan een ieders leven. Om die reden woont er sinds begin 2015 een aantal studenten in Vreedenhoff, waarbij ze de huur (grotendeels) voldoen door het doen van vrijwilligerswerk. Dit, en enkel al het gegeven dat jongeren binnen de muren van Vreedenhoff komen wonen, zorgt voor een dynamiek en reuring die alle bewoners ten goede zal komen.

Met plezier elkaar ontmoeten

We willen dat iedereen die in Vreedenhoff woont, werkt of langskomt, dat met plezier doet, samen met anderen, en daarbij gezien en gewaardeerd wordt, ongeacht wat hij of zij nog kan bijdragen aan de samenleving in het klein die Vreedenhoff wil zijn. De ontmoeting tussen mensen is daarbij van belang, waarbij binnen Vreedenhoff iedereen gelijkwaardig is.

We willen dat medewerkers en vrijwilligers, maar ook bewoners/cliënten, hun familie/mantelzorgers en onze lokale partners en leveranciers daarbij naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor de ander.

De praktijk

Waar professionele deskundige zorg wordt gevraagd én nodig is, bieden wij deze liefdevol en met respect. Wij doen dat dichtbij de cliënt en kleinschalig van vorm.
Kern blijft wel dat wij huisvesting, zorg en behandeling (hetzij via de Wet langdurige zorg (Wlz), de zorgverzekeringswet (SVW), de WMO of te betalen door cliënt zelf) bieden aan ouderen, waarbij volop aandacht en ruimte is voor hun welzijn, ook op het spirituele vlak. In principe zijn ouderen uit heel Nederland bij ons welkom.

We willen dat mensen, als ze eenmaal in Vreedenhoff wonen, niet meer hoeven te verhuizen als gevolg van een stijgende zorgvraag. Binnen Vreedenhoff beschikken voldoende verzorgenden over kwalificatieniveau 3 of 3-IG om laagcomplexe tot gemiddeld complexe zorg te verlenen. Daarnaast is er een beperkt aantal verpleegkundigen niveau 4 en 5. In de praktijk betekent dit, dat bewoners met een indicatie ZZP 4 t/m 7 door onze eigen medewerkers verzorgd kunnen worden. Daar waar de zorg hoogcomplex wordt en gespecialiseerde verzorging en verpleging continu aan de orde is, zal gebruik gemaakt worden van de verpleegkundige achterwacht van Attent/Regina Pacis (onze buren). Waar nodig schakelen we andere professionals in. Voor alle bewoners die beschikken over een indicatie voor zorg met behandeling, doen wij voor de behandeling een beroep op de specialist ouderengeneeskunde en paramedici van Attent/Regina Pacis.

 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.