Aanvullend bericht van de Raad van Bestuur n.a.v. publiciteit over de kwaliteit van zorg.

donderdag 11 oktober 2018

Vandaag, 11 oktober 2018, ontving Vreedenhoff het verzoek van de Gelderlander om te reageren op twee interne mails van oktober 2017. In de 1e mail spreekt een aantal medewerkers hun bezorgheid uit over de kwaliteit van zorg. De 2e mail, van de Ondernemingsraad aan de Raad van Toezicht, gaat over het overleg tussen Ondernemingsraad en Raad van Bestuur binnen Vreedenhoff. Wout Oldhoff (Raad van Bestuur) geeft hieronder een toelichting voor alle medewerkers en betrokkenen.

Samen met medewerkers werken aan kwaliteitsverbeteringen

Direct na ontvangst van  de mail over de kwaliteit van zorg hebben  betrokken medewerkers, teamleider en Raad van Bestuur een open gesprek gevoerd. De inhoud van de mail is besproken en mede naar aanleiding hiervan is gestart met een aantal verbeteracties. De werkdruk is verlaagd door uitbreiding van het aantal diensten. Het betrokken team is gesplitst in drie subteams: kortere lijnen, betere communicatie en het belangrijkste, vaker dezelfde gezichten voor onze bewoners. Op de begane grond is er een huiskamer voor bewoners gerealiseerd.
In het team is meer GGZ-geschoold personeel werkzaam om de toenemende complexiteit van de zorgvraag recht te doen. De medicatieverstrekking is verbeterd o.a. doordat de registratie is vergemakkelijkt. Eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV-ers) worden extra uitgepland om hun extra taken goed te kunnen verrichten. Het organisatiebrede ontwikkeltraject is gefocust op onderlinge communicatie en samenwerking, reflectie en balans werk/privé.

Reactie Inspectie in haar rapport

De Inspectie constateert in haar rapport naar aanleiding van het  bezoek in mei 2018, dat er door bovenstaande acties al het nodige is verbeterd. Zoals in de op dinsdag 9 oktober 2018 op onze website geplaatste verklaring wordt toegelicht (zie: https://www.vreedenhoff.nl/nieuws/bericht-van-de-raad-van-bestuur-nav-pu...) wordt samen met onze medewerkers hard gewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.
De Inspectie schrijft in haar rapport:
‘In het kwaliteitsplan van Vreedenhoff ziet de inspectie een visie op persoonsgerichte zorg. De inspectie ziet dat Vreedenhoff inzet op het realiseren daarvan.’
‘Ook ziet de inspectie dat Vreedenhoff investeert in scholing. De inspectie hoort en ziet dat Vreedenhoff zorgt voor een adequaat scholingsaanbod.’  
‘De inspectie ervaart en ziet een open cultuur in Vreedenhoff, waarin zorgverleners elkaar mogen en kunnen aanspreken. De inspectie hoort dat het management transparant is over verbeterpunten die zij ziet en dat ze deze serieus neemt. De informatie die de inspectie gedurende de dag ophaalt komt overeen met wat het management aan het begin van de dag aangeeft. Ook andere gesprekspartners zijn gericht op leren en verbeteren. Zij ervaren de laatste tijd een positieve beweging richting kwaliteitsverbetering.’
‘De medewerkers voelen zich vrij om elkaar aan te spreken. Ook in relatie tot het management voelen zorgverleners zich gehoord en gezien. Als zij ergens mee zitten weten zij tot wie zij zich moeten wenden. De cliëntenraad beaamt deze sfeer van openheid en transparantie.’
‘De cliëntenraad geeft aan dat het bestuur hen altijd betrekt bij besluitvorming. Ze vergaderen maandelijks met het bestuur en hebben een stem als Vreedenhoff veranderingen wil doorvoeren.’ 
De Inspectie heeft vertrouwen in medewerkers, management en bestuur. ‘De door de inspectie geconstateerde open cultuur geeft vertrouwen in de verbeterkracht van Vreedenhoff om de benodigde verbeteringen ook door te voeren’ aldus de inspectie in haar conclusie.

Overleg Ondernemingsraad – Raad van Bestuur

Begin oktober 2017 diende de ondernemingsraad bij de Raad van Toezicht een motie van wantrouwen in tegen de bestuurder. Strekking van deze motie was dat de ondernemingsraad van mening was dat de OR onvoldoende in staat werd gesteld de medezeggenschap volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) uit te oefenen. Eind 2017 heeft de Raad van Toezicht naar aanleiding hiervan een onderzoek laten verrichten door een extern bureau. Samen met twee leden van de Raad van Toezicht hebben zij gesproken met de cliëntenraad, het managementteam, de bestuurder, een brede vertegenwoordiging van medewerkers uit de zorg en ondersteunende diensten en de ondernemingsraad. Op 7 februari 2018 heeft de Raad van Toezicht alle medewerkers geïnformeerd over de conclusies van het onderzoek, de aanbevelingen en de vervolgstappen. Voor die conclusies wordt verwezen naar de bijlage. Alle voorgestelde aanbevelingen zijn uitgevoerd en lopen nu. In een vervolg hierop heeft de Ondernemingsraad, op 23 augustus 2018 een bemiddelingsverzoek ingediend bij de bedrijfscommissie. De strekking van dit verzoek is hetzelfde als de eerdere motie van wantrouwen. Dit verzoek wordt op 12 oktober behandeld en Raad van Bestuur en management verwachten dat de bemiddeling bijdraagt aan het verbeteren van  de  verhoudingen met de ondernemingsraad. Wij zullen alle medewerkers en betrokkenen inlichten over de uitkomst van de bemiddeling.

Tot slot

Binnen Vreedenhoff wordt door alle geledingen volop gesproken over het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daaruit komt één gezamenlijke wens naar voren: samen de schouders eronder zetten als medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en management en bestuur om de zorg verder te verbeteren. Betrokkenheid vanuit kritische reflectie is een vruchtbaar vertrekpunt dat zal leiden tot duurzame verbetering.
 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.