Bericht van de Raad van Bestuur n.a.v. publiciteit over kwaliteit van zorg

dinsdag 09 oktober 2018

Vandaag 9 oktober en afgelopen zaterdag verschenen er berichten in de media waarin kritisch over de zorg binnen Vreedenhoff wordt geschreven. Wout Oldhoff (Raad van Bestuur) licht de achtergrond toe.

De afgelopen jaren

Vreedenhoff heeft een aantal roerige jaren achter de rug. In de jaren 2011-2014 vonden er op het vlak van bestuur en management meerdere wisselingen plaats. Vier bestuurders waren kort aan Vreedenhoff verbonden. Juist in die jaren voltrokken zich grote wijzigingen in de zorg in Nederland, waar Vreedenhoff zich onvoldoende op voorbereidde. Te lang bleef Vreedenhoff een verzorgingshuis, terwijl de zorg die aan nieuwe bewoners verleend moest worden steeds complexer werd. Dat is onvoldoende en te laat onderkend. Pas in het najaar van 2017 konden drie geheel gerenoveerde woonetages voor mensen met dementie worden opgeleverd.
Met de instroom van nieuwe bewoners met een complexere zorgvraag werd en wordt ook het nodige gevraagd van onze medewerkers. Medewerkers die dag in, dag uit met hart en ziel hun werk willen doen voor een kwetsbare doelgroep. Dat vraagt om aanvullende scholing die wordt gegeven. Tegelijkertijd heeft ook Vreedenhoff last van een krappe arbeidsmarkt.

Inspectiebezoek op 15 mei jl.

De bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn duidelijk. Een rapport dat een genuanceerd beeld geeft van wat er wel en wat niet goed gaat binnen Vreedenhoff. Het rapport is sinds medio augustus voor iedereen in te zien en te downloaden via onze website: https://www.vreedenhoff.nl/sites/default/files/bestanden/v2004136_2018-2...
Uit het rapport blijkt dat we nog niet op alle plaatsen in huis altijd goed omgaan met  de complexere zorgvraag die sommige bewoners hebben. Als Vreedenhoff moeten we verbeteren. Daar zijn we ons van bewust. De komende maanden staan dan ook volop in het teken hiervan. Tijdens de mantelzorgbijeenkomst van 10 september jl. hebben we ongeveer 40 mantelzorgers hierover bijgepraat. Dit blijven we doen.

Reacties van bewoners, mantelzorgers en medewerkers

De berichtgeving in de pers roept de nodige reacties op. Een aantal mantelzorgers geeft aan zich te herkennen in punten uit het krantenartikel. De nodige zaken zullen moeten veranderen en tegelijkertijd gaan ook heel veel dingen elke dag gewoon goed. Het inspectierapport geeft dat ook aan.
Veel bewoners en mantelzorgers herkennen zich niet in het geschetste beeld in de krant. ‘Ik heb om het krantenartikel gehuild. Waarom hebben ze mij niet gevraagd? Ik kan nergens zo goed wonen als bij Vreedenhoff’ aldus een bewoonster. Een mantelzorger schrijft ‘Hoe anders is onze ervaring. 2 weken geleden overleed mijn moeder na 5 jaar in Vreedenhoff te hebben gewoond. Wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door de zeer persoonlijke begeleiding en verzorging. Enorm veel warme reacties en belangstelling van het verzorgend personeel en de medebewoners. Haar hand werd vastgehouden in tijden van angst en eenzaamheid.’ Een andere mantelzorger meldde: ‘Te gek voor woorden dat alleen negatieve opmerkingen genoemd worden. Niet alles gaat goed, maar veel ook wel.’
Medewerkers geven terecht aan zich geraakt te voelen door de manier waarop er in de pers over hen en hun werk gesproken wordt. ‘Waarom worden goede dingen niet benoemd. Dag in dag uit werken we keihard voor de bewoners’. Ook zij weten dat op onderdelen zaken anders en beter moeten, maar voelen zich tegelijkertijd tekort gedaan in de publiciteit.

Aanpak

Inmiddels wordt volop gewerkt aan de benodigde verbeteringen. Teamleiders zijn zo veel als mogelijk op de werkvloer aanwezig, zijn aanspreekbaar en zien wat er gebeurt. In het hele huis is een elektronisch voorschrijf- en aftekensysteem ingevoerd, waardoor het medicatie-uitdelen veiliger plaatsvindt. Met de apotheker is goed overleg om snel en goed af te stemmen. Ook wordt eind dit jaar een pilot gestart met het in vele verpleeghuizen al in gebruik zijnde systeem Pythia. Hiermee worden risico’s op individueel en teamniveau goed in kaart gebracht, geanalyseerd en kan direct actie worden ondernomen. Het in 2016 gestarte Old-School Vreedenhoff, waar het kennen van de bewoner centraal staat, wordt verbreed naar de zorg. Activiteitenbegeleiders worden gekoppeld aan de verschillende huiskamers om meer activiteiten daar te organiseren, naast de vele centrale activiteiten die Vreedenhoff altijd al kenmerken. De bezetting aan huiskamerondersteuners willen we uitbreiden met de extra gelden die we in 2019 van de overheid krijgen. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan scholing van alle medewerkers en management op het vlak van persoonsgerichte zorg. Het in 2017 gestarte organisatiebrede traject gericht op persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers wordt doorgezet, aanvullende scholingen over dementie worden gegeven en op coaching op de werkplek wordt vol ingezet. Naast de reguliere vakinhoudelijke scholingen. En we willen meer verpleegkundigen aantrekken. Met de huisarts vindt overleg plaats om goed af te kunnen stemmen over de te verlenen zorg aan onze bewoners.
Bovenal willen we in gesprek blijven met bewoners en mantelzorgers om van hen te horen wat er goed gaat en wat ze graag anders zouden zien. Om dat ook onderwerp van gesprek te laten zijn tijdens werkoverleggen.

Tot slot

Iedereen binnen Vreedenhoff, medewerkers, management en bestuur realiseert zich dat de kwaliteit van zorg voortdurend verbeterd moet worden, vandaag en in de toekomst. Daar blijven we ons dag in, dag uit, hard voor in zetten. We weten ook dat morgen niet alles anders is en het van ons een lange adem zal vergen.

Reactie van de cliëntenraad

"De cliëntenraad betreurt de negatieve publiciteit in de Gelderlander de afgelopen dagen. Deze doet geen recht aan de zorg die in Vreedenhoff wordt verleend en al helemaal niet aan de medewerkers die zich dagelijks tot het uiterste inspannen om zo goed mogelijk zorg te verlenen in een sector die zwaar onder druk staat. De raad is bekend met de conclusies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en betrokken bij de verbeterplannen en staat dan ook volledig achter het bovenstaande bericht."
 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.